Vedtægter - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Vedtægter

Foreningen
Vedtægter for Kulturhuset Birkelundgaard
 
§ 1.
Foreningens navn er Kulturhuset Birkelundgaard med hjemsted på Birkelundgaard i Albertslund Kommune.
Foreningen er stiftet d. 24. August 2009.

§ 2.
Foreningens formål er at støtte og inspirere Kulturhuset Birkelundgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og at udbrede kendskabet til Kulturhuset Birkelundgaard både i og udenfor Albertslund Kommune, samt at arrangere regelmæssige kulturelle aktiviteter med henblik på at udbrede interessen for kunst og kultur.
Det er en klart defineret forudsætning for foreningens virke, at planlagte kunst og –kultur begivenheder, som udgangspunkt, afvikles på selve Birkelundgaard, med de herunder tilhørende bygninger, samt udendørsarealer i tilknytning til matriklen Birkelundgaard.

§ 3.
Medlemskabet gælder for Kalenderåret.
Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, firmaer, institutioner og foreninger.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Medlemskontingent for firmaer, institutioner og foreninger fastsættes ligeledes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontaktpersonen har stemmeret med 1 stemme ved foreningens generalforsamling.
Det årlige kontingent betragtes som rettidigt betalt, hvis det er indbetalt senest 1. februar.
Stemmeret på generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for hele det indeværende kalenderår, og med 1 stemme pr. medlem.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens adresse med mindst 1 måneds varsel til udgangen af december måned.
Undladelse af kontingentindbetaling på trods af påmindelse vil efter udgangen af maj måned have samme virkning som udmeldelse.

§ 4.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og fra 2-4 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Formanden, et bestyrelsesmedlem og 1- 2 suppleanter er på valg på ulige årstal, medens kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og 1 - 2 suppleanter er på valg på lige årstal.
I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer indtræder de af generalforsamlingen valgte suppleanter i bestyrelsen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat over bestyrelsens møder.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen hver især af formand og kasserer. Foreningen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Disse vælges for 1 år ad gangen.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på hjemmesiden.

§ 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år + visioner og planer.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 8.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed jf. dog § 12 og 14.
Der foretages valg til bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med 14 dages skriftlig
varsel enten efter forslag fra bestyrelsen eller efter skriftlig forlangende af mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden.
På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun sager, der har været årsag til indkaldelsen, og der gælder de samme afstemningsregler som ved ordinære generalforsamlinger jf. dog §§ 12 og 14.

§ 10.
Regnskabsåret følger kalenderåret
Det revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen hos kassereren, herefter kan regnskabet elektronisk rekvireres af foreningens medlemmer.

§ 11.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte ad hoc arbejdsgrupper der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen. Disse arbejdsgrupper skal inddrage bestyrelsen – når der i arrangementet indgår tilskud fra foreningens kasse.

§ 12.
Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13.
Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 14.
Foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
indkaldt med dette for øje. Vedtagelse kræver, at ¾ af de stemmeberettigede fremmødte stemmer er for opløsningen.

§ 15.
Såfremt foreningen ophæves, skal en eventuel formue bruges på et kulturelt arrangement for foreningens medlemmer.
Red. § 15 ændret, jf. vedtagelse på Generalforsamlingen den 24. februar 2011
§ 3, § 4, § 7 og § 15 ændret. Jf. vedtagelse på Generalforsamlingen den 9. februar 2012
§4 og §6 ændret. Jf. vedtagelse på Generalforsamlingen den 4. februar 2016
§ 4, § 10 ændret. Jf. vedtagelse på Generalforsamlingen den 12. februar 2019


Tilbage til indhold