Møder - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Møder

Historisk > Laden > Arbejdsgruppen
Møder i arbejdsgruppen

1. møde 3. juni 2014
Det første møde i arbejdsgruppen blev holdt den 3. juni 2014. Det bestod i et studiebesøg på Vestermølle ved Skanderborg.

Det var et interessant og inspirerende besøg med orientering og gennemgang af de aktiviteter, der har ført frem til den stand Vestermølle i dag er i.

Her er nogle billeder af Vestermølleladen udefra, indefra, loftet og gulvet. Laden opvarmes med gulvvarme.
Klik her for at besøge hjemmesiden for Vestermølle.

Deltagere:
Karen Marie Børsting, Mette Seneca Kløve, Anne Kathrine Hviid Bagger fra Kommunen. Troels Busk, Albertslund Kunstforening og Jørn Jensby, Kulturhuset Birkelundgaard.


2. møde onsdag den 25. juni på Rødovregård

Arbejdsgruppen holdt sit 2. møde på Rådovregård onsdag den 25. juni 2014.
Der var dels tale om et inspirationsmøde, dels starten på drøftelserne i gruppen.
Deltagere: Karen Marie Børsting, Mette Seneca Kløve, Anne Kathrine Hviid Bagger fra Kommunen. Ole Kristensen (repræsenterede Troels Busk, Albertslund Kunstforening) og Jørn Jensby, Kulturhuset Birkelundgaard.
Fra inspirationsdelen af mødet vedlægges nogle billeder:

......
Hjemmesiden for Rødovregård - Klik her

Det aftaltes, at den orientering om projektet, der finder sted her på siden, bliver den centrale orientering om projektet, og at kommunen vil henvise hertil.
Der var enighed om, at det projektet vedrører er: Renovering af laden.
Grundlaget for arbejdet i gruppen blev gennemgået i overensstemmelde med underpunktet: Iværksættelse af arbejdet i arbejdsgruppen (menupunkt i højre side).
På forespørgsel oplyste Kommunen, at Kulturhuset Birkelundgaards låneaftale i første omgang udløber med udgangen af 2015 - og at foreningen herefter har en fortrinsret til og mulighed for at forlænge låneaftalen med yderligere 5 år. Kulturhuset Birkelundgaard oplyste, at foreningen agter at gøre brug af muligheden for at forlænge låneaftalen med de 5 år, så aftalen løber frem til udgangen af 2020.
Låneaftalen kan læses ved at klikke her.

Kulturhuset Birkelundgaard fremførte sine foreløbige ønsker til den kommende renovering, der kommer til at strække sig over årene 2015 og 2016.
Det drejer sig hovedsageligt om isolering af laden, indlægning af el og varme, samt et hensigtsmæssigt gulv. Det blev nævnt, at der også skal arbejdes på at få mere lys ind "på nænsom vis".
Kommunen arbejder videre ud fra dette ønske.
Selve projektet forventes iværksat i uge 38/2015 frem til årsskiftet og tilsvarende uge 38/2016. Det kan derfor ikke være aktiviteter i laden i perioden efter uge 38 frem til årsskiftet 2015/16.
Kommunen vender på ovennævnte baggrund tilbage på næste møde med et program vedr. projektet.

Gruppens 3. møde afholdes mandag den 8. september 2014 på Birkelundgård
Arbejdsmøde møde mandag den 08.09.14, kl. 09:00 på Birkelundgård
Mødedeltagere: Jørn Jensby, Kulturhus Birkelundgård, Troels Busk, Albertslund Kunstforening, Mette Seneca Kløve, KFF, Anne Katrine Bagger, KFF (afbud), Karen Marie Børsting, M&T (ref.)
MSK indledte med at fastlægge rammerne for dagens møde:
Opfølgning fra sidst
Tidsplan
Det videre forløb
Næste møde
Evt.
MSK ort. kort om planerne for ny lejeaftale for Bakkehuset.
MSK ridsede kort konklusionen op fra sidste arbejdsgruppemøde:
Projektet for udviklingsplanen for Birkelundgår går først og fremmest ud på at istandsætte laden til helårsbrug for forskelligartede aktiviteter. Men at dette skal ske i respekt for huset egenart og kvaliteter.
KMB fremlagde forslag til tidsplan for procesforløbet:
Program december 2014
Projektering januar 2015- marts 2015
Udbud marts 2015
Licitation primo april 2015
MBU/ KSU april 2015
KB 12. maj 2015
Accept maj 2015
Byggeplads juni 2015- oktober 2015
Aflevering medio oktober 2015
Mangelafhjælpning oktober 2015
Ibrugtagning 1. november 2015
Efter en drøftelse blev det aftalt, at KMB kommer med revideret tidsplan med byggeperiode fra efteråret 2015 for etape 1 og byggeplads for etape 2 i foråret 2016.
Der blev drøftet forslag til gulvbelægning i laden. Der stilles mange modsatrettede krav til belægningen, hvorfor man må fokusere på, hvor man kan få tilgodeset flest mulige ønsker, samtidigt med at materialet kan spille sammen med husets karakter. TB komme med forslag til besigtigelse af specialgulv (gummibaseret).
Der arbejdes på, at der medio november afholdes et åbent møde for Birkelundgårds brugere.
Alle medlemmer af arbejdsgruppen kommer med forslag til deltagerkreds.
Ca. en uge før mødet afholdes et arbejdsgruppemøde, hvor udkast til program forelægges gruppen. MSK indkalder.
Gruppens 5. møde torsdag den 13. november kl. 15:15 – kl. 16:15
på Mette Kløves kontor
Planlægningsmøde i forbindelse med åbent brugermøde den 25.11.14
Deltagere: Jørn Jensby
Troels Busk (ikke mødt)
Mette S. Kløve
Anne Kathrine Hviid Bagger
Karen Marie Børsting
AKHB havde indkaldt til dette arbejdsgruppemøde for at planlægge indhold og deltagerkreds for det kommende brugermøde den 25.11.14 om udviklingsplanen for Birkelundgård.
Der lægges op til at gårdens interessenter inviteres, og at de to brugerrepræsentanter udsender invitationen til relevante deltagere med en deadline for tilbagemelding om forventet antal deltagere.
KMB præsenterede det foreløbige projektudkast for renoveringen af laden med en antydning af evt. fremtidige etaper.
Der er pt. en økonomisk mango på ca. 1 mill. kr. i forhold til budgettet, som der arbejdes på at minimere.
Der blev aftalt, at mødet på Birkelundgår afholdes i stuehuset. MSK reserverer huset.
MSK deltager ikke pga. af andet arrangement.
AKHB og JJ byder velkommen og indleder mødet med en kort introduktion.
KMB præsenterer herefter skitseprojektet, budget og tidsplan for projektet.
Herefter vil der blive mulighed for spørgsmål og input fra deltagerne.
Der vil blive produceret plancher af projektet til opstilling på mødet.
Herefter vil disse plancher blive opstillet i laden, hvor de kan beses efter en annonceret åbningstid.
De praktiske arbejder i forbindelse med mødet er AKHB og JJ tovholder på.
(bordopstilling tragtement, borddækning mv.)
KMB sørger for plancher.


Møde med brugerne af Birkelundgård
Kulturhuset Birkelundgaard var den 25. november 2014 vært, da kommunen inviterede brugerne af Birkelundgård til et 1. møde om renoveringen af laden.
Renoveringen "omfatter en klargøring af rummet til helårsbrug for forskelligartede aktiviteter. Det drejer sig primært om isolering til dagens standard, opgradering af alle indvendige overfalder, etablering af en permanent energirigtig opvarmning og en ny elinstallation og belysning".
Ved mødet blev de afbillede foreløbige skitser til ladens indretning drøftet. Laden skal renoveres fra ultimo 2015 - til primo 2016, hvor gården kan fejre sin 100 års "fødselsdag".
På mødet var der stor ros for de flotte skitser, og især blev der udtrykt glæde over, at man bevarer ladens oprindelige udseende.
På basis af de mange kommentarer, der fremkom under mødet med brugerne, vil arbejdsgruppen, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, arbejde videre ud fra denne skitse og de fremførte kommentarer.
-------------
Møde i arbejdsgruppen fedag den 19. december kl. 09:00 – kl. 09:50
Opfølgningsmøde i forbindelse med brugermøde den 25.11.2014
Deltagere: Jørn Jensby
Troels Busk
Mette S. Kløve
Anne Kathrine Hviid Bagger
Karen Marie Børsting (ref.)
MSK foreslog flg. dagsordenspunkter:
· Refleksioner i forbindelse med Brugermødet den 25.11.14
· Tidsplan
· Opfølgning
Ad 1)
JJ suppleret af TB fastslog, at der var stor tilfredshed med mødet og oplægget.
Fra den interesserede deltagerkreds kom mange kommentarer og ændrings-forslag til oplægget.
På MSK spørgsmål, blev der fra JJ udtrykt, at de deltagerkreds var repræ-sentativt for brugergrupperne.
Det nuværende stade kommer til politisk orientering nu.
Hen over foråret bliver de alternative forslag belyst og fagligt vurderet, hvorefter materialet kommer til drøftelse i Brugergruppen og efter en fælles beslutning sendt til godkendelse i Styregruppen.
Herefter bliver det endelige forslag projekteret og sendt i udbud. Det forventes sendt til politisk behandling i august 2015 og til godkendelse i KB i september 2015.
Om alt går vel med aflevering i foråret 2016.
Ad 2)
JJ og TB anbefaler, at fase tre bliver fase 1½.
Det er noteret, at være et stort ønske. De praktiske problemer med at finde egnede lokaler for Beredskabet må tages med i betragtning.
Depot i garagen vil dog kunne tages i brug umiddelbart.
Ad 3)
De temaer, der tages op til nyvurdering er portløsninger, gulvbelægninger, taglys, handicaptoilet, trappeadgang til loftetagen.
JJ forsøger via fundraising at tilføre projektet ekstra midler til for eksempel at medtage trappen i fase 1.
MSK mener, der burde være gode muligheder, når kommunen går ind med 4 mill. kr.
Brugergruppen undersøger mulighederne for finansiering af lysprojekt fra eksterne aktører.
Modtager(e):
cc:
Opfølgningsmøde i forbindelse med Brugermødet den 25.11.2014
Deltagere: Jørn Jensby
Troels Busk
Mette S. Kløve
Anne Kathrine Hviid Bagger
Karen Marie Børsting (ref.)
MSK foreslog flg. dagsordenspunkter:
Refleksioner i forbindelse med Brugermødet den 25.11.14
Tidsplan
Opfølgning
Ad. 1)
JJ suppleret af TB fastslog, at der var stor tilfredshed med mødet og oplægget.
Fra den interesserede deltagerkreds kom mange kommentarer og ændringsforslag til oplægget.
På MSK spørgsmål, blev det fra JJ og TB udtrykt, at deltagerkredsen var repræsentativt for brugergrupperne.
Det nuværende stade kommer til politisk orientering nu.
Hen over foråret bliver de alternative forslag belyst og fagligt vurderet, hvorefter materialet kommer til drøftelse i Brugergruppen og efter en fælles beslutning sendt til godkendelse i Styregruppen.
Herefter bliver det endelige forslag projekteret og sendt i udbud. Det forventes sendt til politisk behandling i august 2015 og til godkendelse i KB i september 2015.
Om alt går vel med aflevering i foråret 2016.
Ad. 2)
JJ og TB anbefaler, at fase tre bliver fase 1½.
Det er noteret, at være et stort ønske. De praktiske problemer med at finde egnede lokaler for Beredskabet må tages med i betragtning.
Depot i garagen vil dog kunne tages i brug umiddelbart.
Ad. 3)
De temaer, der tages op til nyvurdering, er portløsninger, gulvbelægninger, taglys, handicaptoilet, trappeadgang til loftetagen.
JJ forsøger via fundraising at tilføre projektet ekstra midler til for eksempel at medtage trappen i fase 1.
MSK mener, der burde være gode muligheder, når kommunen går ind med 4 mill. kr.
Brugergruppen undersøger mulighederne for finansiering af lysprojekt fra eksterne aktører.

    Tilbage til indhold