Generalforsamling - Kulturhuset Birkelundgaard

Gå til indhold

Generalforsamling

  
Ordinær Generalforsamling

Medlemmer i Kulturhuset Birkelundgaard
indkaldes til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00  
i Birkelundladen
Damgaardsvej 25, Albertslund

Dagsorden ifølge vedtægterne:


  
Albertslund, den 29. maj 2021
Ordinær Generalforsamling

Medlemmer i Kulturhuset Birkelundgaard
indkaldes til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00  
i Birkelundladen
Damgaardsvej 25, Albertslund

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år + visioner og planer.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. (**)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Note (**) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og offentliggøres herefter på hjemmesiden.
Reviderede regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamling hos kassereren på mail kasser@akbg.dk

På valg til bestyrelsen er:
Formand Ivan Warrer (genopstiller for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: Inger Westermann (genopstiller for 2 år)
Suppleant: Peter Backer (genopstiller for 2 år)
Suppleant: Bente Jenny Pedersen (genopstiller for 2 år)

Valg af Revisor og revisor suppleant
Revisor: Knud Tietgen Lund (modtager genvalg for 1 år)
Revisor: Jørgen Lind (modtager genvalg for 1 år)
Revisorsuppleant: Kirsten Korsholm (modtager genvalg for 1 år)

Bemærk at i henholdt til § 3 i foreningens vedtægter, har man kun stemmeret på generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt inden 1. februar 2021.  

Tilbage til indhold